Zoals je hebt kunnen horen op tv of gelezen hebt op social media en kranten, gaat vanaf 25 mei de nieuwe privacywetgeving in.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) is een strengere Europese regelgeving op het gebied van de privacy. Deze geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens opvraagt en verwerkt voor het doel waarvoor de organisatie ze verzamelt. Het doel hiervan is om alle Europese inwoners te beschermen tegen misbruik van hun persoonsgegevens. Dit door de inwoners meer inzicht te geven in hoe een organisatie met hun gegevens omgaat. Verder creëert deze wetgeving een mogelijkheid voor inwoners om inspraak te geven in het gebruik van deze gegevens door een organisatie.

Aait Vedan gaat uiteraard al jaren zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, maar ook wij zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om al onze processen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden na te lopen, te herzien en eventuele nieuwe acties er op te ondernemen. Eén van de eerste beslissingen is dat we met ingang vanaf nu géén foto's en namen van bijvoorbeeld toernooien meer zullen publiceren op onze facebook pagina of andere social media. Op onze eigen website alleen nog maar met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon of de ouders/voogd indien het jeugdleden betreft. Ook het inschrijven bij toernooien zal op een andere manier plaats gaan vinden.

Binnenkort zullen wij u hierover uitvoeriger informeren.